Rafał Gajewski

G2Soft Sp. z o.o.

Aplikacje Mobilne i Systemy Informatyczne
Programy na Zamówienie

Doświadczenie?

Ostatnie kilkanaście lat programowałem w Urzędzie Miasta stołecznego Warszawy. Siedem tysięcy pracowników Urzędu, dzielnic i jednostek miasta Warszawy miało duże potrzeby na usługi programistyczne. Głównie tworzenie aplikacji intranetowych (działających wewnątrz firmy) na zamówienie poszczególnych biur.

Podobnie w przypadku usług dla firm - tu mam doświadczenie w budowaniu dedykowanych Systemów Zarządzania Firmą - usprawniających codzienne funkcjonowanie firm. Włącznie z komunikacją z klientem.

Programowanie Aplikacji Mobilnych - to ostatnio najprzyjemniejsza dla mnie dziedzina programowania. Opracowana przez Google, technologia Flutter daje możliwość pisania jednego kodu zarówno na urządzenia Android jak i na iOS.

Droga od pomysłu na nowy program do jego realizacji i wdrożenia wygląda mniej więcej tak:

  • Usługa ropoczyna się analizą tematu, potrzeb - jakie zadania ma realizować program, na jakie potrzeby odpowiadać.
  • Następnie warto zastanowić się czy pewnych procesów nie można uprościć. Często zbudowanie programu na indywidualne zamówienie firmy pozwala pewne rzeczy zautomatyzować.
  • Projekt aplikacji, zaprojektowanie bazy danych, wybór technologii wykonania (open source/ Windows), integracje z innymi systemami, interfjes wymiany danych (API).
  • Pisanie aplikacji webowej/ programu/ systemu informatycznego przeplatane jest prezentacją kolejnych wersji Zamawiającemu, sprawdzaniem czy w dobrym kierunku idziemy.
  • Uruchomienie testowe, sprawdzenie działania, końcowe modyfikacje i uruchomienie produkcyjne.
  • Wsparcie techniczne aplikacji, modyfikacje, zapewnienie dalszego rozwoju wykonanych programów.

Poniżej przedstawiam mój dorobek programistyczny - listę wybranych aplikacji/systemów które współrealizowałem w zgranym zespole lub zrealizowałem samodzielnie.

 
 
...

ASP.NET C# MS SQL Server Webservice

Elektroniczna Rekrutacja

Wewnętrzna część systemu do przeprowadzenia elektronicznej rekrutacji. Definiowanie ogłoszenia, wymagań niezbędnych, dodatkowych, załączników. Zbieranie napływających elektronicznie ze strony internetowej zgłoszeń. Ocena formalna, merytoryczna, powiadamianie kandydatów o testach i rozmowach, wydruki list kandydatów spełniających kryteria. Na końcu wyłonienie kandydata. Integracja z pomocą webservice ze stroną internetową.

 
...

ASP C# ASP.NET MS SQL Server

Obieg Dokumentów w Urzędzie

System Obiegu Dokumentów / System Kancelaryjny / Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją / EZD. Głowne elementy to: moduł kancelarii, nadawanie numeru kancelaryjnego, taryfikacja przesyłek poleconych, nadawcza książka pocztowa; Moduł sekreatriat biura/wydziału: dekretacje, listy kancelaryjne; panel prowadzenia sprawy przez pracownika: znak sprawy, JRWA, zwrotki, koperty, ad acta; Dla pracowników: rejestry, zestawienia.

 
...

Windows Service C# .NET

Integrator ePUAP

Serwis do automatycznego wysyłania i odbierania pism z/do ePUAPu. Z jednej strony podpięty pod obieg dokumentów, z drugiej pod ePUAP (certyfikat). Łaczy się do skrytek na ePUAP-ie i odbiera pisma przychodzące lub wysyła wysyła pisma wychodzace, podpisane elektronicznie w obiegu dokumentów.

 

ASP.NET Webservice C# MS SQL SERVER

API Obiegu dokumentów

Interfejs do komunikacji pomiędzy systemami firm zewnętrznych z wewnętrznym obiegiem dokumentów. M.in. zbiorcze pobieranie pism, wysyłanie, listy kancelaryjne, statusy spraw.

 
...

ASP.NET C# MS SQL SERVER

System Powiadomień Mieszkańców

System pozwalający mieszkańcom zapisywać się na interesujące tematy powiadomień. Wiadomości są najpierw dodawane, a następnie zatwierdzane. Powiadomienia wysyłane bezpośrednio na SMS-y zapisanych osób. Interfejs API do odbierania powiadomień przez aplikacje mobilne.

 
...

ASP C# ASP.NET MS SQL Server

System Ewidencji Pomników

System inwentaryzacji zabytkowych pomników nagrobnych. Szczegółowe informacje o pomniku, materiale wykonania, stopniu zniszczenia, osobach pochowanych, kilka zdjęć pomnika, oznaczenie miejsca na mapie.

 

ASP.NET C# MS SQL SERVER

Rejestr Organizacji

Rejestr organizacji, pism i spraw sądowych.

 

ASP.NET C# MS SQL SERVER

Rejestr Klubów Sportowych

Rejestr do nadzorowania upływania kadencji rad nadzorczych klubów sportowych.

 
...

PHP mySQL

Projekty IT

System do zgłaszania zapotrzebowania na aplikacje i systemy informatyczne. Zgłaszanie przez użytkowników, odrzucanie i akceptowanie przez osoby decyzyjne. Przydzielanie osób odpowiedzialnych, postęp prac, powiadomienia e-mail o zmianie statusu projektu.

 

PHP mySQL LDAP

Roczne Plany Działań

System do planowania działań poszczególnych komórek organizacyjnych w ramach przydzielonego budżetu. Opisywanie działań przez osoby uprawnione, weryfikacja i akceptacja lub zwrot planów przez osoby odpowiedzialne za plan. Zestawienia i wydruki. Uprawnienia dostępu oparte na domenie.

 

PHP mySQL

Ewidencja Projektów

System do zgłaszania dowolnych typów projektów. Ewidencja, weryfikacja.

 

Windows service C# MS SQL SERVER

SMS Service

Centralna aplikacja typu windows service do wysyłania powiadomień SMS z innych systemów za pośrednictwem wybranego operatora.

 
...

ASP.NET C# MS SQL SERVER

Odpady Komunalne, Wnioski 500+

Niezależny system zintegrowany z obiegiem dokumentów. Zbudowany z trzech modułów usprawniających obsługę: deklaracji odpadów komunalnych, wniosków 500+, bonu żłobkowego. Komunikuje się m.in. z rozproszonymi serwerami obiegu dokumentów, zewnętrznym kreatorem, systemem do rozliczania opłat oraz systemem świadczeń rodzinnych.

 

ASP.NET C# MS SQL SERVER

Rejestr Kontroli i Naruszeń Dyscypliny Finansów Publicznych

System składający się z trzech modułów: kontrole zewnętrzne, naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych.

 

Windows Service C# MS SQL SERVER

Integrator Danych

Niezależny serwis odpowiadający za wymianę domumentów pomiędzy wszystkicmi instancjami systemu obiegu dokumentów. Integracja pism wysyłanych z jednej instancji na inną.

 

Classic ASP VB Script MS SQL SERVER

System Zezwoleń Alkoholowych

Kompletny system do obsługi wydawania zezwoleń alkoholowych. Przyjmowanie wniosku na sprzedaż napojów alkoholowych, opiniowanie, wydawanie i drukowanie zezwolenia, przyjmowanie oświadczeń o sprzedaży, wycofywanie zezwoleń, limity, obliczenia opłat, zestawienia zbiorcze, wyszukiwarka, kalkulator i publikacja na stronach internetowych.

 
...

PHP mySQL

Aplikacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Na zamówienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wspomaga prace w kilkunastu typach spraw. Ostatnia zmiana: moduł "Dobry start" do rejestracji i obsługi wniosków 300+. Dostosowany do obsługi nowych świadczeń socjalnych.

 

Classic ASP VB Script MS SQL SERVER

System Obsługi Przetargów

Postępowania przetargowe, zamawiający, oferenci.

 

PHP mySQL

SMRP

Monitoring przedsięwzięć.

 

ASP.NET C# MS SQL SERVER

Odpady komunalne

Ewidencja firm mogących odbierać odpady komunale z rozbiciem na typy odpadów na których odbieranie mają pozwolenie.

 

ASP.NET C# MS SQL SERVER

Parkowanie SMS

System pozwalający mieszkańcom zostawić swój numer telefonu i wybrać najczęstsze miejsca parkowania celem ostrzerzenia SMS-em w przypadku gdy samochód miałby zostać odholowany.

 

Standalone Application C# .NET

Podpis elektroniczny ePUAP

Niezależna aplikacja desktopowa instalowana na stanowisku uprawnionych osób które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny, do składania tego elektronicznego podpisu kwalifikowanego pod dokumentem (wysyłanym później na ePUAP).

 

ASP.NET C# MS SQL SERVER

System Ewidencji Legitymacji

System napisany do obsługi procesu przyznawania, wydawania, i wycofywania legitymacji pracowniczych.

 

ASP.NET C# MS SQL SERVER

Baza Statusów Spraw

Wystawiony publicznie interfejs pozwalająca sprawdzić aktualny status sprawy. Baza zasilana przez windows service z produkcyjnej bazy danych.

 

Standalone application C# .NET

Drukowanie Kopert i Zwrotek Pocztowych

Aplikacja instalowana na stanowisku komputerowym na którym pracownik drukuje koperty, kody kreskowe (barcode lub QRCode), zwrotki listów poleconych, nadaje i nakleja numery kancelaryjne.

 
...

PHP mySQL jQuery

System Zarządzania Szkołą Językową

Rodzice, dzieci, generowanie i drukowanie umów i rachunków. Dziennik lekcyjny, oceny, nieobecnośći, raporty semestralne i końcowe. Moduł rozliczeń lektorów i wysyłki rachunków.

 
...

PHP mySQL jQuery Bootstrap

System Zarządzania Przedszkolem

Na zamówienie prywatnego przedszkola językowego. Grupy zajęciowe, lektorzy, dzieci, rodzice, zapisy na wyżywienie, na wakacje, zarządzanie treścią strony publicznej i widocznej tylko dla zalogowanych rodziców, możliwość zmiany przez rodzica wykupionego pakietu, odwoływanie posiłków, newsletter, powiadomienia SMS. Moduł roczlień: generowanie rachunków, tworzenie faktur, korekt, bilans, eksporty danych - zastępuje program do fakturowania.

 
...

PHP mySQL jQuery Bootstrap vue.js

Elektroniczny System Urlopowy

Pozwala na elektroniczne składanie wniosków urlopowych przez pracowników. Wniosek dodatkowo zapisywany jest w formacie PDF i wysyłany e-mailem do przełożonego. Przełożony może otrzymany w systemie wniosek urlopowy zaakceptować lub odrzucić. Zaakceptowane wnioski trafiają następnie do kadr. Kalendarz nieobecności pracownika, kalendarz całej firmy. Elektroniczna Tabela Planów Urlopowych - możliwość akceptacji bądź zmiany planu urlopowego podwładnych.

Elektroniczny System Urlopowy
urlopy.g2soft.pl

 
...

PHP mySQL Bootstrap jQuery

Portal Pracowniczy

Intuicyjny i prosty w obsłudze portal pozwalający na zamieszczanie aktualizowanych on-line informacji dla pracowników firmy, wzorów dokumentów, informacji kadrowych. Dostępny w sieci wewnętrznej organizacji. Można ustawić jako stronę startową w firmie lub połączyć z opisanym wyżej Systemem Ewidencji Urlopów.

 
...

PHP mySQL Bootstrap jQuery vue.js

Elektroniczny System Ankiet

Stworzony dla Klienta przeprowadzającego audyty w firmach. Pozwala definiować poszczególne "strony" ankiet z dowolną ilość pytań. Odpowiedź na każde pytanie może być różnego typu: tak/nie, jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, opisowe małe i duże. Storzona ankieta może zostać automatycznie rozesłana do imiennych uczestników - wówczas mamy podgląd odpowiedzi poszczególnych osób. Ankietę można też rozesłać uczestnikom anonimowym.

JestAnkieta.pl

 
...

Google Flutter, Dart, API: PHP mySQL

Aplikacja Mobilna - Dziennik Elektroniczy

Mobilna Aplikacja da Lektorów Języka Angielskiego. Wyświetla: grupy przypisane do lektora, lekcje dla wybranej grupy, listę uczniów w grupie zajęciowej.
Aplikacja umożliwia: sprawdzenie informacji o grupie: lokalizacji, harmonogramie zajęć, podręczniku; Dodanie kolejnej lekcji; Edycję/uzupełnienie szczegółów lekcji w wybranej grupie: temat zajęć, materiały, pracę domową, realizację zajęć, uwagi; Sprawdzenie obecności uczniów na lekcji, wystawienie oceny, oceny z zachowania, uwag/konsultacji.

pobierz z Google Play

 
...

Flutter Dart, API: PHP mySQL

Aplikacja Mobilna - Wniosek Urlopowy

Mobilna Aplikacja dla pracowników. Na podstawie informacji podanych przez uzytkownika generuje uniwersalny PDF z wnioskiem urlopowym i umożliwia przesłanie go do pracodawcy.
Możliwość integracji z naszym Systemem Urlopowym

pobierz z Google Play

 
...

Flutter Dart, API: PHP

Praca w Urzędzie - Android

Aplikacja Mobilna dla osób szukających pracy. Działa jak przeglądarka, pozwala na łatwe przeglądanie i zapamiętywanie ogłoszeń o pracę publikowanych przez Urzędy. Można przegladać ogłoszenia, czytać PDFy wymagań, zaznaczać i wyświetlać interesujące ogłoszenia, wysyłać sobie e-mailem link do wybranych ogłoszeń.

pobierz z Google Play

 
...

C# .NET

Aplikacja do przetwarzania danych handlowych

Aplikacja umożliwiła Klientowi masowe przetwarzanie danych handlowych, zawartych w wielu arkuszach kalkulacyjnych Open Office. Użytkownik wybiera folder sieciowy (lub lokalny) gdzie znajdują się dane handlowe (np. z całego roku) a aplikacja każdy ze znalezionch we wskazanym folderze arkuszy przetwarza pod kątem interesujących danych, na bieżąco je pokazuje, a na końcu wyświetla zbiorcze podsumowanie.

 
...

C# .NET

Instalator drukarki USB +bluetooth

Instalator do prostej i automatycznej instalacji drukarki termicznej na komputerach z systememem Windows 7, 8, 10. Aplikacja uruchamiana jest zaraz po podłączeniu drukarki do komputera; instaluje sterowniki drukarki; jeśli użytkownik chce, to wykonuje również sparowanie i instalację drukarki USB oraz Bluetooth.

 

Flutter, Dart, Java (Android)

Aplikacja mobilna do drukowania na drukarce Bluetooth

aplikacja mobilna do drukowania

Aplikacja do drukowania zdjęć i dokumentów PDF na drukarce termicznej poprzez połącznie bluetooth. We Flutter napisany core aplikacji, natomiast do komunikacji bluetooth oraz skalowania obrazów Java. Aplikacja umożliwia:
- wybranie i wydrukowanie pliku graficznego w formacie JPG,
- zrobienie zdjęcia aparatem w urządzeniu i wysłanie go na drukarkę,
- wydrukowanie dokumentu PDF wybranego w aplikacji.
Dodatkowo, zdjęcia/pliki graficzne można przycinać.

pobierz z Google Play
 
...

Flutter Dart, API: PHP, Firebase Cloud Messaging

Kids Garden

Aplikacja Mobilna dla Rodziców. Aplikacja mobilna dla Rodziców dzieci z przedszkola. Pozwala na odwoływanie posiłków, przeglądanie kalendarza wydarzeń grupy i przedszkola, przeglądanie galerii zdjęć grupy do której uczęszcza dziecko. Kontakt on-line z nauczycielem i przedszkolem. Natychmiastowe powiadomienia o nowych wiadomościach (przy wykorzystaniu Firebase Cloud Messaging).
Dostępna na systemy Android i iOS (iPhone)

pobierz z Google Play pobierz z App Store

 

PHP mySQL jQuery Bootstrap vue.js

System Zarządzania Firmą

System usprawniający pracę firmy. Moduł CRM i moduł produkcyjno-usługowy. Baza klientów, kontaktów, notatek, fabryk i maszyn. Automatyczne przyjmowanie zlecenia po otrzymaniu e-maila, przetwarzanie zadania przez pracowników. Z ciekawych dodatków - komponenty do programu Mozilla Thunderbird wykonujące określone akcje na e-mailu bez potrzeby wchodzenia do Systemu.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com